ถ้าผิดนัดการชำระเงินค่ารถผิดกฎหมายอย่างไร?

กฎหมายได้กำหนดไว้ว่า  เมื่อฝ่ายผู้เช่าซื้อค้างส่งค่างวด 3 งวด ติด ๆ กัน และฝ่ายผู้ให้เช่าซื้อ (เจ้าของรถ)  ได้มีหนังสือบอกกล่าวให้ใช้เงินค่างวดที่ค้างชำระภายในระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน  นับแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือ

Continue reading “ถ้าผิดนัดการชำระเงินค่ารถผิดกฎหมายอย่างไร?”