ในภาคอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งมีความต้องการให้ […]